facebook

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Nieśmiertelny  Królu  Wieków,  Panie  Jezu  Chryste,  nasz  Boże i  Zbawicielu!  W  Roku Jubileuszowym  1050-lecia  Chrztu  Polski,  w  roku  Nadzwyczajnego  Jubileuszu  Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed  Tobą, Królem  Wszechświata, uznajemy Twe  Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc  uwielbić  majestat  Twej  potęgi  i  chwały,  z  wielką  wiarą  i  miłością  wołamy:
Króluj nam Chryste!
− W naszych sercach  – Króluj nam Chryste!
− W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
− W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
− W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
− W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
− W  naszych  urzędach,  miejscach  pracy,  służby  i  odpoczynku  – Króluj  nam Chryste!
− W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
− W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!


Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:
− Za  niezgłębioną  Miłość  Twojego  Najświętszego  Serca  – Chryste  nasz  Królu, dziękujemy!
− Za  łaskę  chrztu świętego  i  przymierze  z  naszym  Narodem  zawarte  przed  wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
− Za  macierzyńską  i  królewską  obecność  Maryi  w  naszych  dziejach  – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
− Za  Twoje  wielkie  Miłosierdzie  okazywane  nam  stale  – Chryste  nasz  Królu, dziękujemy!
− Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi  naszych  win  i  zniewag  zadanych  Twemu  Sercu przepraszamy  za  wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw. 
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się po-rządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa: 
− Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę –  Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
− Przyrzekamy  pełnić  Twoją  wolę  i  strzec  prawości  naszych  sumień  –  Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
− Przyrzekamy  troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
− Przyrzekamy  budować  Twoje  królestwo  i  bronić  go  w  naszym  narodzie  – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
− Przyrzekamy  czynnie  angażować  się  w życie  Kościoła  i  strzec  jego  praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny  Władco  państw,  narodów  i  całego  stworzenia,  Królu  królów  i  Panie  panujących!  Zawierzamy  Ci  Państwo  Polskie  i  rządzących  Polską.  Spraw,  aby  wszystkie podmioty  władzy  sprawowały  rządy  sprawiedliwie  i  stanowiły  prawa  zgodne  z  Prawami Twoimi.

Chryste  Królu,  z  ufnością  zawierzamy  Twemu  Miłosierdziu  wszystko,  co  Polskę  stanowi,  a  zwłaszcza  tych  członków  Narodu,  którzy  nie podążają  Twymi  drogami.  Obdarz  ich  swą  łaską,  oświeć  mocą  Ducha Świętego  i  wszystkich  nas  doprowadź  do wiecznej jedności z Ojcem.

W  imię  miłości  bratniej  zawierzamy  Tobie  wszystkie  narody świata,  a  zwłaszcza  te, które  stały  się  sprawcami  naszego  polskiego  krzyża.  Spraw,  by  rozpoznały  w  Tobie swego  prawowitego  Pana  i  Króla  i  wykorzystały  czas dany  im  przez  Ojca  na  dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu. 

Panie  Jezu  Chryste,  Królu  naszych  serc,  racz  uczynić serca  nasze  na  wzór  Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. 

W  Niepokalanym  Sercu  Maryi  składamy  nasze  postanowienia  i  zobowiązania.  Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat  cały  objęło  Twe  Królestwo:  królestwo  prawdy  i życia,  królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. 

*  *  *
Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.  

 • Modlitwa codzienna

  Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,
  Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!
  Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,
  który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego
  i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,
  wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.
  Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.
  Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.
  Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu
  przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.
  Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.
  Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,
  dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie,
  wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.
  Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch,
  wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
  Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.
  Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie,
  na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.
  Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:
  królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,
  królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,
  teraz i na wieki wieków Amen.


  Czytaj więcej »